Počkajte!
Vedeli ste, že môžete získať
4 EUR na prvý nákup?
Používaním tohto webu súhlasíte, že využíva cookies pre reklamu.ok

Obchodní podmínky

Úvod

Vážený kliente,

děkujeme Vám, že jste se rozhodl zakoupit Výrobky z kolekce Loveo.

Věříme, že naše výrobky shledáte praktické, užitečné a především vždy přinášející radost a potěšení. Volíme vždy hebké a kvalitní materiály, nadčasový design a jsme příznivci moderních a pokrokových produktů. A také si rádi užíváme života!

Zakoupením našeho výrobku vzniká mezi námi kupní smlouva, která se bude řídit těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Pro Váš komfort jsou sepsány v co možná nejsrozumitelnější a nejjednodušší formě. Níže uvedené znění je účinné od 26. ledna 2016.

Příjemné zážitky přeje

Tým Loveo

1Něco málo na začátek

1.1Kdo jsme?

Jsme obchodní společnost Loveo s.r.o., IČO: 294 11 696 se sídlem Školská 694/32, Nové Město, 110 00 Praha 1 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205075 („Loveo“). Naše výrobky („Výrobky“) prodáváme na našem e-shopu umístěném na internetové adrese loveo.cz.

1.2A jak je to s Vámi?

Nakupovat u nás můžete buď jako spotřebitel, nebo podnikatel. Jen pro připomenutí - podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku („OZ“) je Spotřebitelem každý člověk, který uzavírá smlouvu s podnikatelem mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

1.3Právní stránka věci?

Tyto všeobecné obchodní podmínky („OP“) tvoří mezi námi, tedy prodávajícím, a Vámi, kupujícím, úplné podmínky smluvního vztahu, na jejichž základě Vám budou dodány naše Výrobky. Právní vztahy, které nejsou výslovně upraveny těmito OP, se řídí českých právním řádem, zejména pak OZ. Jelikož objednáním našich Výrobků dojde k uzavření kupní smlouvy („Smlouva“), řídí se naše vzájemné vztahy zejména ustanoveními OZ o kupní smlouvě.

1.4Co je spotřebitelská smlouva?

Smlouva uzavřená mezi námi bude mít charakter spotřebitelské smlouvy, tj. smlouvy kde smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel, tedy Vy, a na druhé straně podnikatel, my. Tento vztah Vám dává určité výhody jako zejména právo na informace o Výrobcích a možnost případně od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu, o čemž se zmiňujeme níže. Tyto OP se tedy nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit naše zboží, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

2Jak lze objednat výrobky a kdy dojde k uzavření smlouvy?

2.1Kdo jsme?

Jsme obchodní společnost Cargo Ventures s.r.o., IČO: 042 34 677, se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 244357 („Loveo“). Naše výrobky („Výrobky“) prodáváme na našem e-shopu umístěném na internetové adrese loveo.cz.

2.2A jak je to s Vámi?

Nakupovat u nás můžete buď jako spotřebitel, nebo podnikatel. Jen pro připomenutí - podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku („OZ“) je Spotřebitelem každý člověk, který uzavírá smlouvu s podnikatelem mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

2.3Právní stránka věci?

Tyto všeobecné obchodní podmínky („OP“) tvoří mezi námi, tedy prodávajícím, a Vámi, kupujícím, úplné podmínky smluvního vztahu, na jejichž základě Vám budou dodány naše Výrobky. Právní vztahy, které nejsou výslovně upraveny těmito OP, se řídí českých právním řádem, zejména pak OZ. Jelikož objednáním našich Výrobků dojde k uzavření kupní smlouvy („Smlouva“), řídí se naše vzájemné vztahy zejména ustanoveními OZ o kupní smlouvě.

3Kdy a jak vám budou zakoupené výrobky doručeny?

3.1Kdo jsme?

Jsme obchodní společnost Cargo Ventures s.r.o., IČO: 042 34 677, se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 244357 („Loveo“). Naše výrobky („Výrobky“) prodáváme na našem e-shopu umístěném na internetové adrese loveo.cz.

3.2A jak je to s Vámi?

Nakupovat u nás můžete buď jako spotřebitel, nebo podnikatel. Jen pro připomenutí - podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku („OZ“) je Spotřebitelem každý člověk, který uzavírá smlouvu s podnikatelem mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

3.3Právní stránka věci?

Tyto všeobecné obchodní podmínky („OP“) tvoří mezi námi, tedy prodávajícím, a Vámi, kupujícím, úplné podmínky smluvního vztahu, na jejichž základě Vám budou dodány naše Výrobky. Právní vztahy, které nejsou výslovně upraveny těmito OP, se řídí českých právním řádem, zejména pak OZ. Jelikož objednáním našich Výrobků dojde k uzavření kupní smlouvy („Smlouva“), řídí se naše vzájemné vztahy zejména ustanoveními OZ o kupní smlouvě.

3.4Co je spotřebitelská smlouva?

Smlouva uzavřená mezi námi bude mít charakter spotřebitelské smlouvy, tj. smlouvy kde smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel, tedy Vy, a na druhé straně podnikatel, my. Tento vztah Vám dává určité výhody jako zejména právo na informace o Výrobcích a možnost případně od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu, o čemž se zmiňujeme níže. Tyto OP se tedy nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit naše zboží, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

4JAKÁ JE CENA VÝROBKŮ A JAKÉ JSOU MOŽNÉ ZPŮSOBY PLATBY?

4.1JAKÁ JE CENA VÝROBKŮ?

Cenu vždy uvádíme u každého Výrobku vyobrazeného na e-shopu. Ceny jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto uveřejněny, s výjimkou zjevných chyb v cenách. Náklady na dopravu jsou uvedeny vždy u příslušné objednávky. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nesete Vy. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně nákladů na dopravu. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi námi a Vámi platí cena uvedená u Výrobků v době, kdy jste Výrobky objednávali. Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi námi a Vámi slouží zároveň i jako dodací list. Výrobky můžete převzít zásadně až po úplném uhrazení kupní ceny, pokud není toto dohodnuto jinak.

4.2JAK VÁM VRÁTÍME PLNĚNÍ?

V případě, kdy provedete úhradu a my posléze nejsme schopni zajistit dodání Výrobků, vrátíme Vám neprodleně plnění dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy došlo k okolnosti způsobující nemožnost dodání.

4.3JAK JE TO S PŘEVODEM VLASTNICTVÍ K VÝROBKŮM?

Výrobky zůstávají do úplného zaplacení naším majetkem. Jakmile nám přijde platba (je uhrazena kupní cena), tak zakoupené Výrobky odesíláme.

4.4JAKÉ ZPŮSOBY PLATBY JSOU AKCEPTOVÁNY?

Akceptujeme následující platební způsoby:

  • Dobírka;
  • Platba převodem na účet;
  • PayPal;
  • Platba kartou

5JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A JAKÝ SERVIS PRODÁVAJÍCÍ POSKYTUJE?

5.1JAKÁ JE DÉLKA ZÁRUČNÍ DOBY?

Jste oprávněni uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Výrobků v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Tato záruka se nevztahuje na opotřebení Výrobku způsobené jejím obvyklým užíváním. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Tato záruční doba platí pro Vás jakožto spotřebitele.

5.2NA CO SE ZÁRUKA NEVZTAHUJE?

Záruka se nevztahuje na opotřebení Výrobku způsobené jejím obvyklým užíváním. U Výrobků prodávaných za nižší než obvyklou cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

5.3JAK JE TO S POZÁRUČNÍM SERVISEM?

Vzhledem k charakteru Výrobků neposkytujeme pozáruční servis.

6JAKÝ JE POSTUP PŘI REKLAMACI?

6.1JAKÉ MÁTE PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ?

Pokud Výrobek nemá udávané vlastnosti a zároveň však tyto jeho vady jsou jen nepodstatným porušením smlouvy, máte právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě, že tyto vady Výrobku jsou podstatným porušením smlouvy, máte právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo můžete odstoupit od smlouvy.

6.2JAK JE TO SE ZÁRUKOU ZA JAKOST?

Zárukou za jakost se zavazujeme, že Výrobek bude po záruční dobu způsobilý pro obvyklý účel nebo si zachová obvyklé vlastnosti. Po přijetí Výrobku jste povinni dodaný Výrobek prohlédnout a bez zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní den nás písemně informovat o zjištěných vadách.

6.3NA JAKÉ PŘÍPADY SE REKLAMACE NEVZTAHUJE?

Reklamace se nevztahují na následující případy:

  • vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním nebo údržbou, v rozporu s návodem k použití anebo jiným Vaším nesprávným jednáním;
  • prokazatelné nedovolené zásahy do Výrobku;
  • na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebních Výrobků se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty;
  • vady způsobené vlivem živelných katastrof.

6.4JAK LZE UPLATNIT REKLAMACI?

Reklamaci lze uplatnit u nás, a to ve všech našich provozovnách. Pro uplatnění reklamace je potřebné předložit pořizovací doklad, popř. záruční list. V případě zaslání Výrobků na naši adresu jste povinni Výrobek zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

6.5KOLIK MÁME NA REKLAMACI ČASU?

Reklamaci jsme povinni vyřešit do 30 dnů, jinak máte jakožto Spotřebitel právo na vrácení kupní ceny Výrobku.

6.6JAKÉ NADSTANDARDNÍ VÝHODY PŘI REKLAMACI POSKYTUJEME?

Pokud bude reklamace Výrobku uznána, tak Výrobky vždy měníme za nové. Starý vadný kousek tedy zlikvidujeme a vyměníme Vám ho za nový.

7JAKÉ JSOU MOŽNOSTI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A MOŽNOSTI VRÁCENÍ ČI VÝMĚNY VÝROBKŮ?

7.1KDY MOHOU STRANY ODSTOUPIT OD SMLOUVY?

Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy distančním způsobem máte jakožto spotřebitel právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí Výrobků. Pro účely odstoupení použijte formulář na našich internetových stránkách. Odstoupíte-li od Smlouvy, zašlete nebo předáte nám bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, Výrobky, které jste od nás obdrželi. Náklady spojené s vrácením Výrobků nesete Vy. Bez zbytečného odkladu Vám vrátíme, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali, a to stejným způsobem, jakým jsme je od Vás přijali. Nejsme však povinni vrátit Vám přijaté peněžní prostředky dříve, než nám vrátíte Výrobky nebo prokážete, že jste nám Výrobky odeslali. Nárok na úhradu škody vzniklé na Výrobcích jsme oprávněni jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny. Nemůžete však odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v § 1837 OZ, zejména pak v případě, že se jedná o Výrobky v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů je není možné vrátit.

7.2A CO KDYŽ DOSTANETE K OBJEDNÁVCE DÁREK

Poskytneme-li Vám spolu s Výrobkem dárek, je darovací smlouva mezi námi a Vámi uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Vámi, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a jste povinni nám spolu s Výrobkem vrátit i poskytnutý dárek.

7.3CO SE STANE, KDYŽ NEUHRADÍTE KUPNÍ CENU?

V případě, kdy neuhradíte plnou výši kupní ceny ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy, máme právo odstoupit od Smlouvy.

7.4KDY REKLAMACI NEMŮŽETE UPLATNIT?

Nemůžete uplatnit právo na vrácení a výměnu Výrobků v případech, ve kterých jakožto spotřebitel nemůžete odstoupit od smlouvy dle článku 7 těchto OP.

8JAK BUDE NAKLÁDÁNO S VAŠIMI OSOBNÍMI ÚDAJI?

8.1ČÍM SE NAKLÁDÁNÍ S VAŠIMI OSOBNÍMI ÚDAJI ŘÍDÍ?

Veškeré nakládání s Vašimi osobními údaji se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka „Dokončit objednávku“) dáváte najevo, že jste si vědomi všech výše uvedených skutečností a souhlasíte s dalším zpracováním svých osobních údajů za účelem vedení uživatelského účtu. Nezvolíte-li jinou možnost, souhlasíte rovněž se zpracováním Vašich osobních údajů také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Souhlasíte rovněž s ukládáním tzv. cookies na svůj počítač.

8.2JE POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DOBROVOLNÉ?

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a jsou zpracovávány s Vaším souhlasem (až na výjimky podle § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů). Náleží Vám právo na přístup k údajům a ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat (např. zasláním zprávy na email: info@obchod.cz). Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zpracováním níže uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

8.3O JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SE PŘESNĚ JEDNÁ?

Udělujete souhlas se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo.

8.4KDY REKLAMACI NEMŮŽETE UPLATNIT?

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li tyto osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, máte právo požadovat naše vysvětlení anebo můžete požadovat, abychom takto vzniklý stav odstranili. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Vašich osobních údajů.

9ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1CO SE STANE V PŘÍPADĚ, ŽE BUDOU NĚKTERÁ USTANOVENÍ SHLEDÁNA NEPLATNÝMI?

V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo OP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo OP. Společně se tímto v takových případech zavazujeme nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

9.2MŮŽEME POSTOUPIT POHLEDÁVKU ZE SMLOUVY?

Vezměte, prosím, na vědomí, že jsme oprávněni postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na jakoukoli třetí osobu, a to zejména v případě, že se rozhodneme o restrukturalizaci naší firmy za účelem optimalizace poskytování služeb. O postoupení bychom Vás pochopitelně informovali.

9.3JAK BUDOU ŘEŠENY SPORY ZE SMLOUVY MEZI NÁMI A VÁMI?

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo OP nebo v souvislosti s nimi. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

9.4KDY NABÝVAJÍ TYTO OP PLATNOSTI A ÚČINNOSTI?

Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. února 2016 a jsou k dispozici na našich internetových stránkách. Tyto OP jsme oprávněni kdykoliv změnit. OP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti OP pozdějších.

9.5KONTAKTNÍ ÚDAJE

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Loveo s.r.o., Slatiňanská 23, 538 25 Nasavrky, adresa elektronické pošty info@loveo.cz, telefon +420 228 225 336.

1

Něco málo na začátek

2

Jak lze objednat výrobky a kdy dojde k uzavření smlouvy?

3

Kdy a jak vám budou zakoupené výrobky doručeny?

4

Jaká je cena výrobků a jaké jsou možné způsoby platby?

5

Jaká jsou vaše práva z vadného plnění a jaký servis prodávající poskytuje?

6

Jaký je postup při reklamaci?

7

Jaké jsou možnosti odstoupení od smlouvy a možnosti vrácení či výměny výrobků?

8

Jak bude nakládáno s vašimi osobními údaji?

9

Závěrečná ustanovení